General Information GDPR

Vi värnar om din integritet

Axactor bryr sig om och prioriterar att skydda alla de personuppgifter som behandlas av oss. Vi behandlar olika typer av personuppgifter om dig på olika sätt för olika situationer beroende på vilken relation du har till oss – du är till exempel en representant för en kund, leverantör eller offentlig myndighet, en gäldenär eller en arbetssökande. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på vår webbplats, beroende på hur du valde att interagera med oss. Oavsett situation lovar vi att endast använda personuppgifter för lämpliga ändamål och behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

• Axactor behandlar alltid personuppgifter korrekt, rättvist och endast för ett angivet, explicit och legitimt syfte eller enligt lag.

• Personuppgifterna behålls endast under den period som krävs för att tjäna det legitima syftet.

• Axactor säkerställer lämplig informationssäkerhet i samband med sekretess, integritet och tillgänglighet.

Det är viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka dina rättigheter är. Integritetspolicyen som finns tillgänglig via länken nedan beskriver närmare hur vi behandlar dina personuppgifter när vi är personuppgiftsansvariga och därmed ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, till exempel när vi agerar tredjepartsombud i inkassoverksamhet eller när vi själva utför inkassoverksamhet på fordringar vi förvärvat. För vissa av våra tjänster agerar vi personuppgiftsbiträden och behandlar endast dina personuppgifter enligt vår kunds instruktioner, t.ex. när vi tillhandahåller tjänster för fakturahantering. För information om hur dina personuppgifter behandlas i relation till dessa tjänster ber vi dig att kontakta din avtalspart som är personuppgiftsansvarig.

Vidare köper Axactor portföljer genom våra investmentbolag. För information om behandlingen av dina personuppgifter som utförs av dessa juridiska personer, är du varmt välkommen att kontakta oss i de fall vi är ombud för dem.

Allmän information

Du hittar mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter här

Om du vill utöva dina rättigheter, har synpunkter på- eller vill göra ett klagomål avseende hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar dina rättigheter eller har ytterligare frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsombudsman som kommer att titta närmare på ditt ärende. Våra kontaktuppgifter är följande:

Postadress:
Axactor Sweden AB
Att: Dataskydd
Nordstadstorget 6
411 05 Göteborg

E-mailadress:
dataskydd@axactor.com 

Telefonnummer:
031-383 38 10

Om du inte är nöjd med vår respons eller tror att vi behandlar dina uppgifter orättvist eller olagligt kan du inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige. Mer information finns på www.datainspektionen.se

Axactor ska säkerställa lämplig och proportionell säkerhet för de personuppgifter vi behandlar. Vi måste anmäla eventuella personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten om inte personuppgiftsincidenten "är osannolikt att den leder till risk för enskilda personers rättigheter och friheter". Om en personuppgiftsincident sannolikt kommer att medföra hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter, är vi också skyldiga att informera den berörda personen utan onödigt dröjsmål. För att hjälpa oss att uppfylla dessa viktiga förpliktelser uppmanar vi dig att informera oss om eventuella överträdelser du är medveten om.